Popularne artykuły

 • 30 listopada 2014 roku, w Centrum Targowym Chemobudowa przy ul. Klimeckiego 14, odbędzie się jedyna w tym roku, tego typu impreza, objęta honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Targi Rodzinne FamilyTime to impreza skierowana do kobiet w ciąży, rodziców i dzieci. 

  W programie imprezy organizatorzy przewidzieli m.in. spotkania ze specjalistami: położną, doradcą laktacyjnym, brafiterką, prawnikiem, psychologiem, logopedą, ortopedą, dietetykiem i wieloma innymi. Dzieci będą mogły spotkać się z ulubionymi bohaterami kreskówek, wziąć udział w zajęciach interaktywnych, warsztatach kulinarnych oraz konkursach. Wiele atrakcji odbędzie się również na scenie Targów m.in interaktywne przedstawienie dla dzieci, losowanie co godzinę nagród w Loterii itd. Będzie również możliwość wykonania bezpłatnego USG 3D ciąży, USG brzuszka i bioderek, które wykona partner Ultragen. Metamorfozy dla Mam zaproponują fryzjer, wizażysta oraz kosmetolog. Na uczestników czekają także konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Będzie można wygrać m.in. 3 pobyty w górach, w Dworze Kombornia **** o łącznej wartości 5 tys.zł. Więcej na www.familytime.pl

  Bilety: 5zł - osoba dorosła, dzieci wstęp wolny

  Data: 30 listopad 2014, (niedziela), godz.10-18

  Miejsce: Centrum Targowe Chemobudowa ul. Klimeckiego 14, Kraków

   

 • Z przyjemnością informujemy, że laureatką 5 edycji konkursu Darboven Idee Grant została pani Joanna Ortyl, doktor nauk chemicznych, absolwentka Politechniki Krakowskiej, od grudnia 2013 Prezes Zarządu Photo High Technologies Sp. z o. o. i współwłaścicielka tej firmy.

  Nagrodzony projekt z zakresu chemii polimerów dotyczy produkcji i sprzedaży związków chemicznych pełniących rolę czynnika aktywnego (fotoinicjatora), stanowiącego bazę dla mieszanek takich jak fotoutwardzalne promieniowaniem ultrafioletowym (UV) farby zwane w skrócie farbami UV, lakiery UV i kleje polimerowe UV.

  Wręczenie nagrody odbyło się 13.11.2014 na uroczystej Gali w Rezydencji Ambasadora Niemiec w Warszawie. Po powitaniu przez gospodarza uroczystości, pana Ambasadora Rolfa Nikel oraz oficjalnym zakończeniu tej edycji konkursu przez fundatora nagrody, pana Alberta Darbovena, przewodnicząca Jury przedstawiła krótko wszystkie sześć finalistek i ich projekty. Następnie ogłosiła werdykt Jury. Po tej oficjalnej części goście mogli wysłuchać koncertu Justyny Steczkowskiej, a następnie prowadzić rozmowy podczas przyjęcia.

   

   

   

 • Zapraszamy do zapoznania się z bardzo interesującym projektem "BOCIAN"! Poniżej umieszczamy apel zespołu projektowego:

  "Szanowni Państwo,

  Pragnę zachęcić Państwa do wsparci Projektu Bocian, którego celem jest rozwój polskiej innowacji w zakresie medycyny, która może ratować ludzkie życie! http://polakpotrafi.pl/projekt/projekt-bocian

  CHROŃ ŻYCIE DZIECKA, WSPIERAJ INNOWACJE!

  Mamy już tylko dokładnie 11 dni na pozyskanie środków (38 tyś), które umożliwią realizację tego przedsięwzięcia! Niemożliwe? Wierzę że z Państwa pomocą może się udać - stąd moja ogromna prośba o wsparcie finansowe "cegiełką" tego projektu.

  Nie czekaj! Każda złotówka się liczy - tylko razem możemy to zrobić!

  Jeśli zechcieliby Państwo wesprzeć naszą inicjatywę chętnie nawiążemy długoterminową współprace w tym np. Wasz patronat nad Projektem Bocian.

  Więcej informacji o projekcie: https://www.facebook.com/ProjektBocian

   

 • MISJA KOBIECEJ SIECI ANIOŁÓW BIZNESU

  Misją jest wspieranie kobiecych pomysłów na biznes poprzez pozyskanie doświadczonych inwestorów kapitałowych. Współpracujemy z PSAB-I, jedną z największych Sieci Aniołów Biznesu w Polsce, dzięki czemu ułatwiamy inwestorom prywatnym dokonywania inwestycji w innowacyjne przedsięwzięcia.

  Kobieca Sieć to przede wszystkim:

  • aktywne poszukiwanie i pozyskiwanie obiecujących projektów;
  • poszukiwanie inwestorów poprzez promocję danego projektu i bezpośrednie kontakty;
  • organizacja konferencji poświęconych inwestycjom kapitałowym, sieciom Aniołów Biznesu oraz informacyjno-naukowych;
  • organizacja kompleksowych szkoleń z zakresu pozyskiwania kapitału;
  • wstępna weryfikacja nadesłanych biznes planów;
  • organizacja zjazdów Kobiet Biznesu wspartych szkoleniami i warsztatami umacniającymi ich umiejętności obcowania w męskim świecie biznesu;
  • kojarzenie kobiecych inwestycji z potencjalnymi inwestorami.

   

Kto może kontrolować nasze przedsiebiorstwo?

Zakładając firmę nie możemy się dziwić, kiedy do naszych drzwi zapukają pracownicy pewnych urzędów z zamiarem przeprowadzenia kontroli. Kontrola w firmie może dotyczyć wielu aspektów prowadzonej przez nas działalności, może też być przeprowadzana przez wiele uprawnionych do tego podmiotów. Przepisy w Polsce dotyczące kontroli zawarte są w wielu rozproszonych aktach prawnych regulujących działanie poszczególnych podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia kontroli. Ogólne przepisy dotyczące kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy reguluje rozdział 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Natomiast zakres kontroli oraz organy upoważnione do jej przeprowadzenia określają ustawy odrębne.

 

Jak długo może trwać kontrola?

Aby uniknąć sytuacji, w której kilku kontrolerów w tym samym czasie będzie chciało przeprowadzić kontrolę w naszej firmie ustawa o swobodzie działalności gospodarczej ogranicza liczbę kontroli oraz czas ich trwania. Nie można jednocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy. Natomiast maksymalny czas trwania kontroli zależy od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi w odniesieniu do: 

·   mikroprzedsiębiorców – 12 dni roboczych

·   małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych

·   średnich przedsiębiorców – 24 dni roboczych

·   pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych

 

 

 Druga kontrola może być podjęta i prowadzona równolegle tylko w wyjątkowych sytuacjach, m.in. gdy:

• dopuszczają to ratyfikowane umowy międzynarodowe,

• przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione zagrożeniem życia lub zdrowia,

• kontrola dotyczy zasadności zwrotu VAT przed dokonaniem tego zwrotu.

 


Musimy zostać poinformowani o kontroli

Organ przeprowadzający kontrolę zobowiązany jest do wcześniejszego poinformowania przedsiębiorcy o zamiarze przeprowadzenia takiej kontroli. Wyjątkiem mogą być jednak sytuację, w których czynności kontrolne dokonywane są w celu przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia oraz w celu zabezpieczenia dowodów. Rozpoczęcie kontroli może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli.


Obowiązki i uprawnienia organu kontroli

Pracownik organu kontroli zobowiązany jest przed rozpoczęciem kontroli do okazania legitymacji służbowej oraz doręczenia upoważnienia uprawniającego go do przeprowadzenia kontroli. Zmiana osoby dokonujących czynności kontrolnych wymaga każdorazowo wydania odrębnego upoważnienia i nie może powodować wydłużenia czasu kontroli. Upoważnienie musi zawierać przede wszystkim podstawę prawną, zakres przedmiotowy kontroli, nazwisko pracownika przeprowadzającego kontrolę łącznie z numerem jego legitymacji służbowej, termin rozpoczęcia oraz zakończenia czynności kontrolnych, nazwę firmy przedsiębiorcy objętego kontrolą, a także pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy. Zakres kontroli nie może wychodzić poza zakres wskazany w upoważnieniu.


 Jednym z podstawowych obowiązków kontrolującego (a jednocześnie uprawnieniem kontrolowanego) jest umożliwienie kontrolowanemu czynnego udziału w postępowaniu kontrolnym. Przejawem tego jest prawo kontrolowanego do złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień do protokołu z kontroli. Jeżeli przedsiębiorca poddany kontroli nie może czynnie w niej uczestniczyć powinien na piśmie wskazać osobę do tego upoważnioną.
Czynności kontrolne powinny odbywać się w siedzibie firmy lub w miejscu faktycznego wykonywania działalności.


Kontrolujący ma prawo wstępu do budynków, lokali oraz innych pomieszczeń kontrolowanego, żądać okazania dokumentów objętych kontrolą oraz sporządzania ich kopii, zabezpieczyć zebrane dowody, legitymować osoby przebywające na terenie objętym kontrolą w celu ustalenia ich tożsamości oraz żądać udzielenia wyjaśnień. Kontrolujący nie podlega rewizji osobistej.


Prawa i obowiązki kontrolowanego

Przedsiębiorca powinien prowadzić ewidencję przeprowadzonych kontroli. W swojej siedzibie powinien przechowywać książkę kontroli, upoważnienia oraz protokoły kontroli. W ten sposób udokumentuje liczbę oraz czas trwania kontroli swojej działalności. Przedsiębiorca zobowiązany jest również do udostępnienia tej książki organowi kontroli przed rozpoczęciem czynności kontrolnych.


Kontrolowany musi zapewnić kontrolującym samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów. Osoby upoważnione do reprezentowania przez kontrolującego lub prowadzenia jego spraw, pracownicy oraz osoby współdziałające z nim są obowiązani udzielić wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli, w zakresie wynikającym z wykonywanych czynności lub zadań.


Kontrola kończy się w dniu doręczenia protokołu kontroli. Do protokołu kontrolowany może wnieść zastrzeżenia lub wyjaśnienia, które kontrolujący jest zobowiązany rozpatrzyć w ciągu 14 dni i zawiadomić kontrolowanego o sposobie ich załatwienia. Przedsiębiorca, który poniósł szkodę w wyniku przeprowadzanej kontroli może ubiegać się o odszkodowanie.


Jakiej kontroli możemy spodziewać się w firmie?

Jednymi z możliwych kontroli przeprowadzanych w firmie mogą być: kontrola skarbowe i kontrola podatkowa. Czasem się zdarza, że przedsiębiorcy ciągle mylą ze sobą obydwie kontrole. Należy zatem pamiętać, że do sprawdzania prawidłowości rozliczeń należności podatkowych przez podatnika upoważnieni są dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej oraz naczelnicy urzędów skarbowych, którzy mogą prowadzić u podatnika kontrolę podatkową. Dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej przeprowadzają kontrolę skarbową przy pomocy upoważnionych pracowników, czyli inspektorów kontroli skarbowej. Zasady prowadzenia kontroli podatkowej zawarte są w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Natomiast kontrola skarbowa prowadzona jest na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej.


Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia pracowników może również spodziewać się kontroli inspektorów
Państwowej Inspekcji Pracy. Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie przestrzegania prawa pracy, zwłaszcza przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia oraz udokumentowanie dokonanych ustaleń. Szczegółowe kwestie dot. zakresu i zasad działania PIP reguluje ustawa z 13 stycznia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy
Dokładnej kontroli inspektorów
Państwowej Inspekcji Sanitarnej podlegają przedsiębiorcy prowadzący działalność związaną ze zdrowiem i życiem klientów. Kompetencje inspektorów PIS określa ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Spotkania JejSukces

O nas

O nas

Spotlight Image

Polecamy

Kontakt

O nas

Polecamy