Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą

Założenie własnej firmy przynosi wiele korzyści: jesteśmy niezależni od przełożonego, możemy realizować własne pomysły, mamy możliwość szybkiego awansu. Jeśli firma odniesie sukces staniemy się niezależni finansowo. Warto założyć własną działalność, a żeby oszczędzić czas i stać nie potrzebnie w kolejkach, warto wcześniej dowiedzieć się co i gdzie trzeba załatwić.

 

Określenie zakresu działalności

Jeśli chcesz założyć własną firmę zapewne już wiesz czym dokładnie chcesz się zajmować. Musisz jednak zgłosić przedmiot działalności gospodarczej w odpowiednim urzędzie. Ważne jest aby wcześniej określić odpowiedni zakres działalności. Możesz wpisać szerszy zakres działalności niż początkowo planujesz realizować, żeby po kilku miesiącach nie musieć zmieniać zapisu w dokumentach. Ważne, żeby Twoja działalność była zgodna z Polską Klasyfikacją Działalności.

Należy również sprawdzić, czy zaplanowana działalność nie wymaga uzyskania specjalnego zezwolenia lub koncesji. Zastanów się również gdzie chcesz prowadzić swoją działalność. We wniosku o wpis do ewidencji powinieneś wpisać siedzibę swojej firmy. Jeżeli jest to lokal do którego nie masz praw własności musisz przedstawić umowę najmu bądź dzierżawy, która świadczy o Twoim prawie do dysponowania danym lokalem.

 

 Dokonaj ewidencji

Od 31 marca 2009 założenie własnej działalności jest jeszcze łatwiejsze. Ewidencja Działalności Gospodarczej została zastąpiona Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej, a wszystkie formalności można załatwić w „jednym okienku”.

Osoba fizyczna składa wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki. System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy pod wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku. Wniosek o wpis może być również złożony na formularzu w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy osobiście albo wysłany listem poleconym. Urząd weryfikuje treść wniosku pod względem formalnym i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku. Następnie urząd przekształca wniosek na formę elektroniczną i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania. Wniosek w wersji papierowej i elektronicznej oraz dokumentacja z nim związana podlega archiwizacji przez okres 10 lat od dokonania wpisu.

Wprowadzone zostało równocześnie dodatkowe ułatwienie, gdyż wniosek o wpis do ewidencji jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym NIP oraz zgłoszeniem płatnika składek ZUS. Od momentu wejścia w życie nowelizacji ustawy z dnia 2 lipca o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej (DZ.U. 2004 nr 173 poz. 1807 z późn. zm.) przyszły przedsiębiorca nie ponosi również kosztów rejestracji swojej działalności.

Wzór wniosku można pobrać w odpowiednim urzędzie gminy. We wniosku podać musisz swoje dane osobowe, dane teleadresowe swojej firmy, przedmiot działalności i datę jej rozpoczęcia. Można wpisać późniejszy dzień rozpoczęcia działalności niż dzień złożenia wniosku, aby uniknąć konieczności płacenia ZUS-u zanim rzeczywiście zaczniemy prowadzić działalność.

 

Załóż konto firmowe i wyrób pieczątkę

Wyrobienie pieczątki wydaje się drobiazgiem jednak jest bardzo ważną czynnością, gdyż jest niezbędne np. do założenia konta firmowego. Koszt wyrobienia waha się w granicach 50 zł. Ważne aby zawierała podstawowe informacje dotyczące naszej firmy tj. nazwa, siedziba, nr telefonu, NIP, REGON.

Założenie konta firmowego nie jest skomplikowane ani nie wymaga dużych formalności. Niezbędne jest jednak posiadanie dokumentów poświadczających rozpoczęcie działalności gospodarczej, przede wszystkim – wpisu do ewidencji.

Trudno wskazać, który bank oferuje najkorzystniejsze warunki, ponieważ oferta banków bardzo często się zmienia. Warto jednak zwrócić uwagę na koszt prowadzenia rachunku bankowego, opłatę za użytkowanie karty płatniczej oraz opłaty za przelewy.

 

Zdecyduj, czy chcesz być płatnikiem VAT

Każdy przedsiębiorca powinien zdecydować czy firma chce być płatnikiem VAT czy chce być z niego zwolniona. W sytuacji gdy przychody firmy nie przekraczają 50 000 zł rocznie, firma nie musi być płatnikiem VAT.

Osoby, które chcą lub muszą zostać płatnikami podatku VAT muszą wypełnić formularz VAT-R lub VAT-R/UE, jeżeli usługi świadczone będą na terenie Unii Europejskiej. Wiąże się to z wydatkiem rzędu 170 zł.

Aby zrezygnować z bycia płatnikiem VAT w kolejnych latach prowadzenia działalności należy tę działalność zamknąć na 3 lata.

 

Decyzja o wyborze formy opodatkowania

Przedsiębiorca ma możliwość wyboru między kilkoma formami opodatkowania: zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt oraz karta podatkowa. Jednak nie wszystkie formy dostępne są dla każdego.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych to opodatkowanie progresywne. Stawki wynoszą 18% i 32%. Podatek płacony jest od dochodu, zatem jeżeli jednostka nie wykazuje dochodu nie płaci podatku. Ta forma opodatkowania dostępna jest dla każdej jednostki gospodarczej.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – wysokość stawek zależy od rodzaju prowadzonej działalności, wahają się między 3-20 %. W przypadku wyboru tej formy opodatkowane są przychody. Zatem jeżeli firma w ostatnim roku poniosła stratę i tak zobowiązana jest zapłacić podatek

Z kolei karta podatkowa jest ryczałtem kwotowym. Przedsiębiorca co miesiąc odprowadza składkę w takiej samej wysokości. Wysokość stawki ustala urząd gminy w zależności od liczy zatrudnionych osób oraz liczby ludności zamieszkałej na terenie gminy.

 

Zgłoszenie pracodawcy do PIP i PIS.

Każdy przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników w ciągu 30 dni zobowiązany jest zawiadomić o tym Państwową Inspekcje Pracy oraz Państwową Inspekcję Sanitarną. Szczególnej kontroli podlegają przedsiębiorcy prowadzący działalność związaną ze zdrowiem i życiem klientów.

Spotkania JejSukces

O nas

O nas

Spotlight Image

Polecamy

Kontakt

O nas

Polecamy